Term & Condition

Terma & Syarat

Sila baca Terma dan Syarat ini (“Terma dan Syarat”) dengan teliti sebelum menggunakan laman web http://www.ismacemerlang.com/ (Agen Insurans) ataupun mana-mana aplikasi yang media sosial yang dikendalikan oleh pihak (‘saya’ @ ‘kami’).

Akses anda kepada dan penggunaan Perkhidmatan ini dikekalkan atas penerimaan dan pematuhan Terma ini. Terma ini dikenakan kepada semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan perkhidmatan dengan mengakses atau menggunakan perkhidmatan yang anda bersetuju untuk terikat oleh terma. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian istilah maka anda tidak boleh meneruskan urusan bersama kami.

 

Polisi Syarikat Insurans

Kami hanya menjual polisi insurans yang dibenarkan oleh pihak syarikat Insurans & takaful. Sebarang perubahan polisi daripada syarikat Insurans & takaful adalah di luar bidang kuasa pihak kami.

Kami menasihati pelanggan agar memahami dan meneliti setiap terma & syarat yang ditetapkan oleh syarikat insurans & takaful sebelum pembelian dibuat. Kami tidak mempunyai, mengawal dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana syarikat insurans & takaful atau perkhidmatan pihak tersebut. Anda seharusnya mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab atau menanggung secara langsung atau tidak langsung, untuk sebarang kerosakan atau kerugian disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan, barangan atau perkhidmatan tersebut yang disediakan sedemikian. Kami sangat menasihatkan anda untuk membaca syarat dan ketentuan serta dasar polisi mana-mana syarikat insurans & takaful atau perkhidmatan syarikat tersebut yang ingin anda beli.

 

Pembatalan

Kami boleh menamatkan atau menangguhkan akses kepada perkhidmatan kami dengan serta-merta, tanpa notis atau liabiliti terlebih dahulu, atas apa jua sebab, termasuk tanpa had jika anda melanggar semua terma  atau peruntukan terma yang disifatkannya akan terus berlaku penamatan, termasuk, tanpa batasan , peruntukan pemilikan, penafian jaminan, indemniti dan batasan liabiliti. Undang-undang yang mengawal syarat-syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Malaysia, tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang kegagalan kami untuk menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma ini tidak akan dianggap sebagai penepian hak-hak tersebut. Jika mana-mana peruntukan terma ini dipegang sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah, ketentuan-ketentuan lain dari ketentuan ini akan tetap berlaku. Terma ini merupakan keseluruhan perjanjian antara kami mengenai perkhidmatan kami, dan menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya yang mungkin kami ada di antara kami mengenainya.

 

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri untuk mengubahsuai atau menggantikan terma ini pada bila-bila masa. Sekiranya semakan semula menjadi bahan, kami akan cuba memberikan notis sebelum mana-mana terma baru berkuatkuasa. Apa yang menjadi perubahan polisi akan ditentukan mengikut budi bicara yang berpandukan perubahan daripada perubahan polisi produk daripada syarikat insurans & takaful pilihan pelanggan. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat dan dasar perubahan polisi syarikat tersebut anda boleh mengabaikan perkhidmatan kami dan berhubung terus dengan syarikat insurans & takaful secara langsung.

 

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai syarat ini, sila hubungi kami.